De Betrag gëtt all Joer nei festgeluecht, mee de Stage kascht ëmmer an der Moyenne tëschent 450 a 500€. Doran enthale sinn: eng Schlofplaz, d’Stageplaz am Gaaschtland an eventuell en Deel oder de gesamte Social Program. Den Transport bis an d’Stageland, also Vol, Bus, Zuch, … muss du selwer bezuelen.