De Stage kascht tëschent 450 a 500€. Dëse Betrag gëtt all Joer nei festgeluecht a kriss du vun eis matgedeelt. Doran enthale sin eng Schlofplaz, d’Stageplaz am Gaaschtland an eventuell en Deel oder de gesamte Social Program. Den Transport bis an d’Stageland, also Vol, Bus, Zuch, … muss du selwer bezuelen.