SCOPE Stages

Wou fannen ech d‘“Exchange Conditions” vun dene verschiddene Länner?

Von |2021-09-01T23:37:15+02:00September 1st, 2021|Kategorien: |

Déi zesummegefaassten Angaben an der Tabell sinn ouni Gewähr fir op Nummer sécher goe léiwer selwer ënnert dem Link noliesen. Brasil (DENEM) English required; Stage iwwert d'ganzt Joer méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/11 Costa Rica (ACEM) Spanish required; Stage iwwert ganzt Joer méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/22 Mexiko (AMMEF) English required; Spanish an verschiddenen Stied an an verschiddenen Departments required; Stage iwwert d'ganzt Joer méiglech [...]

Gëtt mäin Stage am Ausland unerkannt wann ech an Däitschland studéieren?

Von |2021-09-01T23:35:51+02:00September 1st, 2021|Kategorien: |

Jo, dëse Stage gëtt vun den Däitschen Unis als Famulatur unerkannt wann en den Modalitéiten entsprécht déi d’Prüfungsamt vun denger Uni fir eng Famulatur virschreift. SCOPE kann een net als PJ Tertial maachen. Fir sécher ze goen, dass den Stage unerkannt gëtt empfeele mir dir awer beim zoustännege Prüfungsamt nozefroen.

Wou schlofen ech wärend dem Stage?

Von |2021-09-01T23:35:32+02:00September 1st, 2021|Kategorien: |

Wärend dengem Stage kriss du eng Schlofplaz an dengem Gaaschtland gestallt. Dës kann eng WG, en Eenzelappartment, eng Gaaschtfamill, en Wohnheimszëmmer,… sinn. Genau Detailer wéi däin Gaaschtland dat handhaabt fënns de ënnert de Links aus der Tabell.

Wéi eng Dokumenter brauch ech?

Von |2021-09-01T23:35:13+02:00September 1st, 2021|Kategorien: |

Fir deng Umeldung bei der ALEM brauchs du en Certificat de Scolarite/ eng Immatrikulationsbescheinigung. Zousätzlech kanns du fir e méigleche Bonus am Punktesystem divers Dokumenter raschécke wéi zum Beispill Sproochenoweiser, Musiksdiplomer etc. Wéi eng Dokumenter all fir Bonuspunkte consideréiert gin kanns du am Règlement Interne an/oder am Ummeldungsformular noliesen. Fir d’Umeldung op der Database vun der IFMSA brauchs du dann dono [...]

Wat kascht de Stage?

Von |2021-09-01T23:34:02+02:00September 1st, 2021|Kategorien: |

De Stage kascht tëschent 450 a 500€. Dëse Betrag gëtt all Joer nei festgeluecht a kriss du vun eis matgedeelt. Doran enthale sin eng Schlofplaz, d’Stageplaz am Gaaschtland an eventuell en Deel oder de gesamte Social Program. Den Transport bis an d’Stageland, also Vol, Bus, Zuch, … muss du selwer bezuelen.

Wéi funktionéiert dat wann de Stage ofgesot gëtt oder ech en selwer well annuléieren?

Von |2021-09-01T23:33:40+02:00September 1st, 2021|Kategorien: |

Wann den Stage vun dengem Gaaschtland ofgesot gëtt, kriss de an de Reegel d’Méiglechkeet gebueden däi Stage op en alternativen Zäitpunkt ze verréckelen. Wann dat net geet, kriss de vun der ALEM och all d’Suen zeréckerstatt déi’s du bis dann bei der ALEM fir den Stage bezuelt hues. Fir de Vol oder Zuch oder Bus, bass du selwer verantwortlech an kriss [...]

Geet den Premièresdiplôme als Sproochenoweis duer?

Von |2021-09-01T23:33:44+02:00September 1st, 2021|Kategorien: |

Bis ewell hunn mir d’Erfarung gemaach, dass den Premièresdiplôme mat dem zousätzleche Certificat vun de Sproochenniveauen déi een no der Première huet duergeet. Dësen zousätzleche Certificat ass net beim Diplôme dobäi mee kann ee beim Ministère ufroen. Et gin awer verschidde Länner déi op een offizielle Sproochentest bestin. Dëst bleift all Kéiers mat dem jeeweilege Land ofzeklären.