Wann den Stage vun dengem Gaaschtland ofgesot gëtt, kriss de an de Reegel d’Méiglechkeet gebueden däi Stage op en alternativen Zäitpunkt ze verréckelen. Wann dat net geet, kriss de vun der ALEM och all d’Suen zeréckerstatt déi’s du bis dann bei der ALEM fir den Stage bezuelt hues. Fir de Vol oder Zuch oder Bus, bass du selwer verantwortlech an kriss du keng Sue vun der ALEM zeréckerstatt. Mir empfeelen dir eng Optioun mat Annulatioun ze wielen.

Wann s du vun dir aus den Stage annuléiers, kriss du keng Sue vun der ALEM zeréckerstatt, déi s du bis dohi bezuelt hues, auβer du fënns eng Persoun déi deng Stageplaz iwwerhëllt. Fir de Vol, Zuch a Bus gëllt dat selwecht wéi uewen.