SCOPE

SCOPE2021-09-09T12:16:35+02:00

Standing Committee on Professional Exchange

Depuis Juillet 2020, l’ALEM est officiellement membre active du « Standind Committee on Professional Exchange »(SCOPE) de la « Federation of Medical Students’ Association » (IFMSA) après plus d’une année de travail. Fondée en 1951 par l’IFMSA, le SCOPE est considéré comme un pilier fondamental de la Fédération ayant le but de promouvoir l’échange culturel et le partage du savoir.

Qu’est-ce que c’est le SCOPE ?

Le principe d’un échange SCOPE est de donner aux membres d’une association d’étudiants en médecine tel que l’ALEM la possibilité d’effectuer un stage médical dans un autre pays du monde. Chaque pays membre de l’IFMSA peut envoyer des étudiants en médecine humaine dans un pays partenaire et en en retour il faut que les pays envoyant accueillent eux-mêmes aussi des étudiants étrangers.

Le pays accueillant a comme devoir d’organiser un stage médical de quatres semaines pour les étudiants de l’échange ainsi qu’un logement, un repas par jour et un programme d’activités sociales et éducative pendant le temps libre des étudiants.

Les avantages du SCOPE par rapport à un ERASMUS sont que le SCOPE n’est pas limité à l’Europe et que la durée du stage est limitée à quatres semaines, ce qui le rend plus facile à réaliser. En fonction du pays d’études et de l’université, ce stage peut éventuellement effectuer come stage médicale ordinaire et être reconnue.

Comment accéder à un stage SCOPE ? 

Afin de pouvoir accéder à un stage SCOPE, il faut être membre de l’ALEM. Dans une deuxième étape, un score individuel, qui prend en charge des critères divers, est créé au cours de l’affiliation dans l’ALEM.

Cet score décide sur la priorité d’accès à un stage SCOPE. Il prend entre autre compte les catégories suivantes : Engagement au sein de l’ALEM (Membre du Comité, Membre Assistant), Participation dans des événements (Tuteur activités médicales, « Petziklinik », Activités du SCOPE,…), participation et engagement internationale, année d’étude ou engagement extracurriculaire (CGDIS, Scouts, bénévolat, musique, sport à haut niveau). Vous pouvez consulter le détail dans le règlement interne.

Pose ICI ta candidature pour un stage pour la période 2021-22

Comment se déroulent les stages au Luxembourg ?

L’ALEM poursuit une coopération avec les quatres groupes hospitaliers du pays : le Centre Hospitalier du Nord (CHdN), le Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM), le Centre Hospitalier du Luxembourg (CHL) et les Hôpitaux Robert Schuman. Les étudiants étrangers seront distribués dans les différentes services et hôpitaux selon des critères définis par l’ALEM et les hôpitaux respectives.

Afin de pouvoir encadrer les étudiants étrangers, il y aura une équipe de l’ALEM Team, soutenue par des membres ordinaires, qui s’en prendra en charge et s’occupera de leur accueil au Luxembourg et des activités dans leur temps libre ainsi que de toutes questions éventuelles que les étudiants se poseront au cours de leur échange.

Il est prévu d’accueillir les premiers étudiants au Grand-Duché en Août 2021 et d’envoyer les premiers étudiants Luxembourgeoise à l’étranger au cours de l’année 2021. Nos pays-partenaires qui seront au choix pour les échanges seront annoncés au meilleur délai possible.

Heefeg gestalte Froen

Wat ass ee “SCOPE Stage”?2021-09-01T23:30:08+02:00

E “SCOPE-Stage” ass en medezinesche Stage, den am Rahme vun engem Austausch iwwert d’IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) organiséiert gëtt. D’ALEM an all déi aner Medezinerassociatioune vun der ganzer Welt sin Member vun der IFMSA an doduerch all matenee vernetzt.

Konkret heescht dat, dass iwwert d’ALEM de Kontakt zum Ausland hiergestallt gëtt, däi Stage am auslännesche Spidol organiséiert gëtt an dass du eng Schlofplaz gestallt kriss. Des Weideren hues du sur place en studenteschen Uspriechpartner an du kanns um social program deelhuele fir d’Land an d’Kultur vun dengem Gaaschtland kennenzeléieren.

An wéi engem Zäitraum kann ech en SCOPE Stage maachen?2021-09-01T23:30:50+02:00

SCOPE Kontrakter lafen ëmmer vun Abrëll bis Abrëll, deementspriechend ass déi nächst Méiglechkeet vum 01.04.2022 bis den 31.3.2023

An wéi enge Länner kann een en SCOPE Stage maachen?2021-09-01T23:30:58+02:00

D’ALEM handelt all Joer mat ënnerschiddleche Länner Kontrakter aus. An déi Länner kann een dann fir säi Stage goen. Wéi eng Länner dat sin ännert all Joer.

Wéi funktionéiert d’Umeldung fir en SCOPE Stage bei der ALEM?2021-09-01T23:31:20+02:00

Wann s du dech entscheet hues wéi eng vun de Länner, mat deenen d’ALEM e Kontrakt huet, dech am meeschten interesséiere fëlls du de Umeldungs-Google-Forms vun der ALEM aus, a mir kontaktéieren dech dann fir dir Bescheed ze ginn ob s du fir en Stage ugeholl bass oder net.

Wéi gëtt d’Entscheedung getraff wen eng Stageplaz kritt?2021-09-01T23:31:34+02:00

D’Entscheedung wien eng Stageplaz kritt gëtt no de Modalitéite vum Règlement Interne no engem Punktesystem vun der ALEM gefält. An dësem Punktesystem gëtt virun allem d’Engagament an der ALEM berécksiichtegt an awer och verschidden extra-curriculaire Aktivitéiten, Sproochekenntnisser an dat aktuellt Studiejoer (wat méi en héicht Joer wat méi Punkten). Déi genau Punkteverdeelung gesäit een op alem.lu an der Rubrik SCOPE.

Wéi geet d’Umeldung weider wann ech vun der ALEM ugeholl gin sin fir en Stage?2021-09-01T23:32:26+02:00

Wann s du vun der ALEM ugeholl bass, gëss du fir eng International online Database vun der IFMSA fräigeschallt an do muss du dann Formulairen ausfëllen an Dokumenter héichlueden déi vun dengem Gaaschtland gefuerdert ginn. Op der Plaz gëss du och de genauen Zäitraum un wéini’s du däi Stage wëlls maachen, a wéi enger Stad vun dem Land dass du däi Stage wëlls maachen an an wéi enger Spezialitéit. All déi Informatiounen gin un däin Gaaschtland geschéckt dat dir dann däi Stage endgülteg bestätegt.

Opgepasst all Land huet bëssen a Fuerderungen a Konditioune fir d’Stagen! Hei fënns du all d’Informatiounen zu allen Länner vun der Saison 2022/23: https://exchange.ifmsa.org/exchange/explore/nmo/list

 

Déi zesummegefaassten Angaben an der Tabell sinn ouni Gewähr fir op Nummer sécher goen léiwer selwer ënnert dem Link noliesen.

 

Brasil (DENEM) English required; Stage iwwert d’ganzt Joer méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/11
Costa Rica (ACEM) Spanish required; Stage iwwert ganzt Joer méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/22
Mexiko (AMMEF) English required; Spanish an verschiddenen Stied an an verschiddenen Departments required; Stage iwwert d’ganzt Joer méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/59
Schwäiz (SWIMSA) French, German, Italian je no Stadt required https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/86
Litauen (LIMSA) English required; Stage iwwert d’ganzt Joer méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/55
Portugal (ANEM) English required; Stage NET iwwert d’ganzt Joer méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/74
Spuenien

(IFMSA Spain)

English required; Spanish an verschiddenen Stied an an verschiddenen Departments required; Stage iwwert d’ganzt Joer méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/83
Schweden

(IFMSA Sweden)

English required; Stage just am Juli an August méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/85
Kanada-Québec

(IFMSA Quebec)

English and French required: Stage iwwert d’ganzt Joer méiglech; Stagelängt 3 Wochen https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/17

 

Wéini kréien ech Bescheed gesot vun dem anere Land a wéi enger Stad an a wéi engem Service ech ugeholl gin sin?2021-09-01T23:32:44+02:00

Déi sou genannte “Card of Acceptance”, also deng Bestätegung a wéi enger Stad an an wéi engem Service dass du ugeholl bass kriss de an der Reegel spéitstens 6 Wochen virum Ufank vum Stage.

Wéi eng Sprooche muss ee kënnen?2021-09-01T23:33:02+02:00

Dat hänkt ganz vun dengem Gaaschtland of. Detailer dozou fënns de ënnert de Links an der Tabell. Englesch muss een fir an quasi all Land gutt kennen. Fir vill südamerikanesch Länner a fir verschidde Stied a Spezialitéite muss een och en gudden Niveau am hun.

Geet den Premièresdiplôme als Sproochenoweis duer?2021-09-01T23:33:44+02:00

Bis ewell hunn mir d’Erfarung gemaach, dass den Premièresdiplôme mat dem zousätzleche Certificat vun de Sproochenniveauen déi een no der Première huet duergeet. Dësen zousätzleche Certificat ass net beim Diplôme dobäi mee kann ee beim Ministère ufroen. Et gin awer verschidde Länner déi op een offizielle Sproochentest bestin. Dëst bleift all Kéiers mat dem jeeweilege Land ofzeklären.

Wéi funktionéiert dat wann de Stage ofgesot gëtt oder ech en selwer well annuléieren?2021-09-01T23:33:40+02:00

Wann den Stage vun dengem Gaaschtland ofgesot gëtt, kriss de an de Reegel d’Méiglechkeet gebueden däi Stage op en alternativen Zäitpunkt ze verréckelen. Wann dat net geet, kriss de vun der ALEM och all d’Suen zeréckerstatt déi’s du bis dann bei der ALEM fir den Stage bezuelt hues. Fir de Vol oder Zuch oder Bus, bass du selwer verantwortlech an kriss du keng Sue vun der ALEM zeréckerstatt. Mir empfeelen dir eng Optioun mat Annulatioun ze wielen.

Wann s du vun dir aus den Stage annuléiers, kriss du keng Sue vun der ALEM zeréckerstatt, déi s du bis dohi bezuelt hues, auβer du fënns eng Persoun déi deng Stageplaz iwwerhëllt. Fir de Vol, Zuch a Bus gëllt dat selwecht wéi uewen.

Wat kascht de Stage?2021-09-01T23:34:02+02:00

De Stage kascht tëschent 450 a 500€. Dëse Betrag gëtt all Joer nei festgeluecht a kriss du vun eis matgedeelt. Doran enthale sin eng Schlofplaz, d’Stageplaz am Gaaschtland an eventuell en Deel oder de gesamte Social Program. Den Transport bis an d’Stageland, also Vol, Bus, Zuch, … muss du selwer bezuelen.

Wéi eng Dokumenter brauch ech?2021-09-01T23:35:13+02:00

Fir deng Umeldung bei der ALEM brauchs du en Certificat de Scolarite/ eng Immatrikulationsbescheinigung. Zousätzlech kanns du fir e méigleche Bonus am Punktesystem divers Dokumenter raschécke wéi zum Beispill Sproochenoweiser, Musiksdiplomer etc. Wéi eng Dokumenter all fir Bonuspunkte consideréiert gin kanns du am Règlement Interne an/oder am Ummeldungsformular noliesen.

Fir d’Umeldung op der Database vun der IFMSA brauchs du dann dono nach eng ganz Rei wieder Dokumenter. Wéi eng dat sin ass rëm vun Land zu Land verschidde mee quasi ëmmer dobäi sin: Lettres de motivation fir déi verschidde Spezialitéite fir déi’s du dech mells, CV, Impfpass, Studentenkaart/Immatrikulationsbeschinigung, Sproochenoweis, Noweis vun enger Krankeversécherung, eng Foto, ….

Wou schlofen ech wärend dem Stage?2021-09-01T23:35:32+02:00

Wärend dengem Stage kriss du eng Schlofplaz an dengem Gaaschtland gestallt. Dës kann eng WG, en Eenzelappartment, eng Gaaschtfamill, en Wohnheimszëmmer,… sinn. Genau Detailer wéi däin Gaaschtland dat handhaabt fënns de ënnert de Links aus der Tabell.

Gëtt mäin Stage am Ausland unerkannt wann ech an Däitschland studéieren?2021-09-01T23:35:51+02:00

Jo, dëse Stage gëtt vun den Däitschen Unis als Famulatur unerkannt wann en den Modalitéiten entsprécht déi d’Prüfungsamt vun denger Uni fir eng Famulatur virschreift. SCOPE kann een net als PJ Tertial maachen. Fir sécher ze goen, dass den Stage unerkannt gëtt empfeele mir dir awer beim zoustännege Prüfungsamt nozefroen.

Gëtt mäin Stage am Ausland unerkannt wann ech a Belsch studéieren?2021-09-01T23:36:10+02:00

Leider gëtt dëse Stage an der Belsch net als offizielle Stage unerkannt, ausser op der VUB. Fräiwëlleg Stage sinn awer ëmmer gäre gesinn am CV.

Gëtt mäin Stage am Ausland unerkannt wann ech a Frankräich studéieren?2021-09-01T23:36:28+02:00

Op verschiddene franséischen Unie gëtt en Stage am Ausland unerkannt oder ass valabel fir den dossier personnel. Mir empfeelen opgrond vun zimmlech komplizéierte Situatiounen, déi vun Uni zu Uni anescht sinn deng Uni ze kontaktéieren an wäerten awer och deemnächst hei nach méi Detailer zu dem Thema schreiwen.

Wou kann ech Informatiounen zu de Länner an de Stied fannen2021-09-01T23:37:18+02:00

Op de “Explore Pages” vun den eenzele Länner fënns du Informatiounen zu de verschiddenen Stied an deenen’s du kanns en Stage maachen.

https://exchange.ifmsa.org/exchange/explore/nmo/list

Wou fannen ech d‘“Exchange Conditions” vun dene verschiddene Länner?2021-09-01T23:37:15+02:00

Déi zesummegefaassten Angaben an der Tabell sinn ouni Gewähr fir op Nummer sécher goe léiwer selwer ënnert dem Link noliesen.

Brasil (DENEM) English required; Stage iwwert d’ganzt Joer méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/11
Costa Rica (ACEM) Spanish required; Stage iwwert ganzt Joer méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/22
Mexiko (AMMEF) English required; Spanish an verschiddenen Stied an an verschiddenen Departments required; Stage iwwert d’ganzt Joer méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/59
Schwäiz (SWIMSA) French, German, Italian je no Stadt required https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/86
Litauen (LIMSA) English required; Stage iwwert d’ganzt Joer méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/55
Portugal (ANEM) English required; Stage NET iwwert d’ganzt Joer méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/74
Spuenien English required; Spanish an verschiddenen Stied an an verschiddenen Departments required; Stage iwwert d’ganzt Joer méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/83
Schweden English required; Stage just am Juli an August méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/85
Kanada-Québec English and French required: Stage iwwert d’ganzt Joer méiglech; Stagelängt 3 Wochen https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/17