Fir deng Umeldung bei der ALEM brauchs du en Certificat de Scolarite/ eng Immatrikulationsbescheinigung. Zousätzlech kanns du fir e méigleche Bonus am Punktesystem divers Dokumenter raschécke wéi zum Beispill Sproochenoweiser, Musiksdiplomer etc. Wéi eng Dokumenter all fir Bonuspunkte consideréiert gin kanns du am Règlement Interne an/oder am Ummeldungsformular noliesen.

Fir d’Umeldung op der Database vun der IFMSA brauchs du dann dono nach eng ganz Rei wieder Dokumenter. Wéi eng dat sin ass rëm vun Land zu Land verschidde mee quasi ëmmer dobäi sin: Lettres de motivation fir déi verschidde Spezialitéite fir déi’s du dech mells, CV, Impfpass, Studentenkaart/Immatrikulationsbeschinigung, Sproochenoweis, Noweis vun enger Krankeversécherung, eng Foto, ….