SCOPE Kontrakter lafen ëmmer vun Abrëll bis Abrëll, deementspriechend ass déi nächst Méiglechkeet vum 01.04.2022 bis den 31.3.2023