D’ALEM handelt all Joer mat ënnerschiddleche Länner Kontrakter aus, wou een da  fir säi Stage higoe kann. Wéi eng Länner dat sin ännert all Joer.