D’ALEM handelt all Joer mat ënnerschiddleche Länner Kontrakter aus. An déi Länner kann een dann fir säi Stage goen. Wéi eng Länner dat sin ännert all Joer.