ALEM Studieninfo Mail

Du bass nach am Lycée an du spills mam Gedanken Medezin ze studéieren ? Du wees nach net genau oder schons genau wou et soll higoen awer du verleirs den iwwerbleck mat alle Reformen an Zoulonsungskritèren an Deadlinen ?

Säit dem Hierscht 2019 bidd d‘ALEM aus dësem Grond den ALEM Studieninfo Mail un. Wanns de dech bis hei ugemellt hues, kriss du regelmeisseg dei aktuellsten Informatiounen an Umeldungserennerungen vun eis gescheckt fir dass DU emmer Up to Date bass.

Tu est encore lycée et tu considère de faire des étude médicales ?Tu sais pas encore ou poursuivre des études ou tu déjà exactement ou tu veux poursuivre tes études mais t‘en en train de perdre l‘aperçu avec tous les différents réformes, critères d‘admissiones et deadlines dans les différents pays ?

Depuis l‘autonome 2019, l‘ALEM offre la „ALEM Studieinfo Mail“. Si tu t‘inscrit dans cette liste, on va t‘envoyer régulièrement des E-Mails ainsi que t‘est toujouts Up to Date aves les Deadlines et critères les plus actuels !