Déi sou genannte “Card of Acceptance”, also deng Bestätegung a wéi enger Stad an an wéi engem Service dass du ugeholl bass kriss de an der Reegel spéitstens 6 Wochen virum Ufank vum Stage.