Wann s du vun der ALEM ugeholl bass, gëss du fir eng International online Database vun der IFMSA fräigeschallt an do muss du dann Formulairen ausfëllen an Dokumenter héichlueden déi vun dengem Gaaschtland gefuerdert ginn. Op der Plaz gëss du och de genauen Zäitraum un wéini’s du däi Stage wëlls maachen, a wéi enger Stad vun dem Land dass du däi Stage wëlls maachen an an wéi enger Spezialitéit. All déi Informatiounen gin un däin Gaaschtland geschéckt dat dir dann däi Stage endgülteg bestätegt.

Opgepasst all Land huet bëssen a Fuerderungen a Konditioune fir d’Stagen! Hei fënns du all d’Informatiounen zu allen Länner vun der Saison 2022/23: https://exchange.ifmsa.org/exchange/explore/nmo/list

 

Déi zesummegefaassten Angaben an der Tabell sinn ouni Gewähr fir op Nummer sécher goen léiwer selwer ënnert dem Link noliesen.

 

Brasil (DENEM) English required; Stage iwwert d’ganzt Joer méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/11
Costa Rica (ACEM) Spanish required; Stage iwwert ganzt Joer méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/22
Mexiko (AMMEF) English required; Spanish an verschiddenen Stied an an verschiddenen Departments required; Stage iwwert d’ganzt Joer méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/59
Schwäiz (SWIMSA) French, German, Italian je no Stadt required https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/86
Litauen (LIMSA) English required; Stage iwwert d’ganzt Joer méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/55
Portugal (ANEM) English required; Stage NET iwwert d’ganzt Joer méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/74
Spuenien

(IFMSA Spain)

English required; Spanish an verschiddenen Stied an an verschiddenen Departments required; Stage iwwert d’ganzt Joer méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/83
Schweden

(IFMSA Sweden)

English required; Stage just am Juli an August méiglech https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/85
Kanada-Québec

(IFMSA Quebec)

English and French required: Stage iwwert d’ganzt Joer méiglech; Stagelängt 3 Wochen https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/17