Wann een säin Studium komplett ofgeschloss huet, dann muss een keng extra Demarche mann fir kënnen an Lëtzebuerg ze praktizéieren. An Lëtzebuerg, ginn europäesch Diplomer unerkannt ouni eng extra Demarche mussen ze maachen.