D’Nott am TMS kann d’Premièresnott nëmmen verbesseren mee et ass awer sou dass déi verschidden Unien den TMS anescht bewäerten. Et ginn Unien wou den TMS en groussen Deel vun der Schlussnott ausmëscht an aner Unien wou den TMS net sou vill Wäert huet. Et soll een sech also gutt informéieren bei den verschidden Unien.