Latäin muss een net gemaach hunn fir ugeholl ze ginn. Et kann een Latäin an deenen éischten Joren nohuelen.