Nee muss een net. Latäin ass definitiv keng Mussesaach fir an der Medezin ugeholl ze ginn. Dat kann een dono op der Uni nohuelen an engem spezifeschen Kuer („Medizinische Fachsprache“). Latäin kann awer am Ufank bëssi hëllefen an der Anatomie, wëll d’Nimm all op Latäin sinn.