Leider gëtt dëse Stage an der Belsch net als offizielle Stage unerkannt, ausser op der VUB. Fräiwëlleg Stage sinn awer ëmmer gäre gesinn am CV.