Bis ewell hu mir d’Erfarung gemaach, dass de Premièresdiplôme mat dem zousätzlecheCertificat vun de Sproochenniveauen, déi een no der Première huet, duer geet. Dësen zousätzlecheCertificat ass net beim Diplôme dobäi, mee dee kann ee beim Ministère ufroen. Et ginn awer verschiddeLänner, déi op een offizielle Sproochentest bestinn. Dëst bleift all Kéiers mat dem jeeweilege Land ofzeklären.