Bis ewell hunn mir d’Erfarung gemaach, dass den Premièresdiplôme mat dem zousätzleche Certificat vun de Sproochenniveauen déi een no der Première huet duergeet. Dësen zousätzleche Certificat ass net beim Diplôme dobäi mee kann ee beim Ministère ufroen. Et gin awer verschidde Länner déi op een offizielle Sproochentest bestin. Dëst bleift all Kéiers mat dem jeeweilege Land ofzeklären.