Den Regelstudiengang ass den nämmlechten op all Uni mee den Modellstudiengang ass vun Uni op Uni anescht. Et gëtt keen eenheetlechen Modell un deem sech all Uni hält, wat dazou féiert dass et kléng Ennerscheeder ginn.